صادق هدايت در سه شنبه 28 بهمن ماه 1281 در خانه پدری در تهران تولد يافت. پدرش هدايت قلی خان هدايت (اعتضادالملك)‌ فرزند جعفرقلی خان هدايت(نيرالملك) و مادرش خانم عذری زيورالملك هدايت دختر حسين قلی خان مخبرالدوله دوم بود.
پدر و مادر صادق از تبار رضا قلی خان هدايت يكی از معروفترين نويسندگان، شعرا و مورخان قرن سيزدهم ايران ميباشد كه خود از بازماندگان كمال خجندی بوده است. او در سال 1287 وارد دوره ابتدايی در مدرسه علميه تهران شد و پس از اتمام اين دوره تحصيلی در سال 1293 دوره متوسطه را در دبيرستان دارالفنون آغاز كرد.
در سال 1295 ناراحتی چشم برای او پيش آمد كه در نتيجه در تحصيل او وقفه ای حاصل شد ولی در سال 1296 تحصيلات خود را در مدرسه سن لويی تهران ادامه داد كه از همين جا با زبان و ادبيات فرانسه آشنايی پيدا كرد.
در سال 1304 صادق هدايت دوره تحصيلات متوسطه خود را به پايان برد و در سال 1305 همراه عده ای از ديگر دانشجويان ايرانی برای تحصيل به بلژيك اعزام گرديد. او ابتدا در بندر (گان) در بلژيك در دانشگاه اين شهر به تحصيل پرداخت ولی از آب و هوای آن شهر و وضع تحصيل خود اظهار نارضايتی می كرد تا بالاخره او را به پاريس در فرانسه برای ادامه تحصيل منتقل كردند.
صادق هدايت در سال 1307 برای اولين بار دست به خودكشی زد و در ساموا حوالی پاريس عزم كرد خود را در رودخانه مارن غرق كند ولی قايقی سررسيد و او را نجات دادند. سرانجام در سال 1309 او به تهران مراجعت كرد و در همين سال در بانك ملی ايران استخدام شد.
در اين ايام گروه ربعه شكل گرفت كه عبارت بودند از: بزرگ علوی، مسعود فرزاد، مجتبی مينوی و صادق هدايت. در سال 1311 به اصفهان مسافرت كرد در همين سال از بانك ملی استعفا داده و در اداره كل تجارت مشغول كار شد. در سال 1312 سفری به شيراز كرد و مدتی در خانه عمويش دكتر كريم هدايت اقامت داشت. در سال 1313 از اداره كل تجارت استعفا داد و در وزارت امور خارجه اشتغال يافت. در سال 1314 از وزارت امور خارجه استعفا داد. در همين سال به تامينات در نظميه تهران احضار و به علت مطالبی كه در كتاب وغ وغ ساهاب درج شده بود مورد بازجويی و اتهام قرار گرفت. در سال 1315 در شركت سهامی كل ساختمان مشغول به كار شد. در همين سال عازم هند شد و تحت نظر محقق و استاد هندی بهرام گور انكل ساريا زبان پهلوی را فرا گرفت.
در سال 1316 به تهران مراجعت كرد و مجددا در بانك ملی ايران مشغول به كار شد. در سال 1317 از بانك ملی ايران مجددا استعفا داد و در اداره موسيقی كشور به كار پرداخت و ضمنا همكاری با مجله موسيقی را آغاز كرد و در سال 1319 در دانشكده هنرهای زيبا با سمت مترجم به كار مشغول شد. در سال 1322 همكاری با مجله سخن را آغاز كرد. در سال 1324 بر اساس دعوت دانشگاه دولتی آسيای ميانه در ازبكستان عازم تاشكند شد. ضمنا همكاری با مجله پيام نور را آغاز كرد و در همين سال مراسم بزرگداشت صادق هدايت در انجمن فرهنگی ايران و شوروی برگزار شد. در سال 1328 برای شركت در كنگره جهانی هواداران صلح از او دعوت به عمل آمد ولی به دليل مشكلات اداری نتوانست در كنگره حاضر شود. در سال 1329 عازم پاريس شد و در 19 فروردين 1330 در همين شهر بوسيله گاز دست به خودكشی زد. او 48 سال داشت كه خود را از رنج زندگی رهانيد و مزار او در گورستان پرلاشز در پاريس قرار دارد. او تمام مدت عمر كوتاه خود را در خانه پدری زندگی كرد.