• چهل داستان برای صادق هدايت (چاپ اول پاييز ۹۶)

 • در پس کوچه های پاريس با برادرم صادق هدايت (چاپ دوم - پاييز ۹۶)

 • نيمه پنهان سرگذشت صادق هدايت / جهانگير هدايت

 • ياد هدايت 82: گزیده‌ای از داستان‌های شرکت کننده در دومین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی صادق هدایت

 • ياد هدايت 81: گزیده‌ای از داستان‌های شرکت کننده در اولین دوره‌ی جایزه‌ی ادبی صادق هدایت

 • سی و شش روز با صادق هدايت: جهانگير هدايت - 1381

 • آلبوم «آهوی تنها» مجموعه نقاشي‌های صادق هدايت: جانگير هدايت - 1381

 • خيام صادق، مجموعه آثار صادق هدايت درباره‌ی خيام: مقدمه و گردآوری جهانگير هدايت - 1381

 • سه قطره خون، نقدها و نظرها، ترجمه‌ی انگليسي: مقدمه و گردآوری جهانگير هدايت - 1381

 • آلبوم «از مرز انزوا» مجموعه كارت پستال‌های صادق هدايت: مقدمه و گردآوری جهانگير هدايت - 1380

 • مرد اثيري: حسن عطايی راد، سيد جلال قيامی ميرحسينی – 1380 – 485 صفحه

 • صادق هدايت و هراس از مرگ:‌ دكتر محمد صنعتی – 1380 – 430 صفحه

 • آلبوم «حسرتي، نگاهی و آهي» مجموعه عكس‌های صادق هدايت: جهانگير هدايت – 1379

 • هدايت و سپهري:‌ دكتر بهرام مقدادی – 1378 – 190 صفحه

 • تاويل بوف كور:‌ محمد تقی غياثی – 1377 – 257 صفحه

 • زندگی و عشق و مرگ از ديدگاه صادق هدايت:‌ شاپور جوركش – 1377 – 260 صفحه

 • ارزيابی آثار و آرای صادق هدايت: مريم دانايی برومند – 1376 – 280 صفحه

 • زندگی و هنر صادق هدايت: سيروس طاهباز – 1376 – 249 صفحه

 • نامه های صادق هدايت: محمد بهارلو – 1374 – 400 صفحه

 • بر مزار صادق هدايت: بوسف اسحاق پور(به زبان فرانسه) – ترجمه باقر پرهام – 1373 – 117 صفحه

 • صادق هدايت: محمد رضا قربانی – 1372 – 208 صفحه

 • صادق هدايت و مرگ نويسنده:‌ دكتر محمد علی همايون كاتوزيان – 1372 – 189 صفحه

 • داستان يك روح:‌ دكتر سيروس شميسا – 1372 – 347 صفحه

 • صادق هدايت در آينه آثارش: موسی الرضا طايفی اردبيلی – 1372 – 239 صفحه

 • آشنايی با صادق هدايت: م.ف. فرزانه – 1372 – 451 صفحه

 • يادبودنامه صادق هدايت: حسن طاهباز – 1983 – چاپ آلمان – 220 صفحه

 • زندگی و آثار صادق هدايت: دكتر ابوالقاسم جنتی عطايی – 1360

 • تصوير هدايت: جواد عليزاده – 1357 – 102 +صفحه

 • مردی كه با سايه اش حرف ميزد:‌صادق همايونی – 1352 – 175 صفحه

 • خودكشی صادق هدايت:‌اسماعيل جمشيدی – 1351 – 91 صفحه

 • بحث كوتاهی درباره هدايت و آثارش:‌ رحمت مصطقوی – 1350 – 196 صفحه

 • اين است بوف كور:‌ م.ي.قطبی – 1350 – 191 صفحه

 • تحقيق درباره بوف كور هدايت و اومانيسم از نظر ژان پل سارتر:‌ اكبر جعفری – 1350 – 26 صفحه

 • كتاب صادق هدايت: محمود كتيرايی – 1349 – 399 صفحه

 • درباره ظهور و علائم ظهور: حسن قائميان – 1343 – 154 صفحه

 • صادق هدايت در زندان زندگي: حسن حنايی – 1343 – 186 صفحه

 • صادق هدايت و روانكاوی آثارش: دكتر محمد ابراهيم شريعت مداری – 1343 – 174 صفحه

 • نظريات نويسندگان بزرگ خارحی درباره صادق هدايت: ترجمه حسن قائميان – 1343 – 294 صفحه

 • راجع به صادق هدايت صحيح و دانسته قضاوت كنيم: هوشنگ پيمانی – 1342 – 436 صفحه

 • نثر ادبی صادق هدايت: ت. كشه لاوا – 1958 – 99 صفحه – چاپ تفليس

 • يادبودنامه صادق هدايت: ‌حسن قائميان – 1336 – 472 صفحه

 • آری بوف كور را بايد سوزانيد: حسن قائميان – 1335 – 88 صفحه

 • عقايد و افكار درباره صادق هدايت:‌ 1335 – 246 صفحه

 • انتظار: حسن قائميان – 1333 – 80 صفحه

 • صادق هدايت و نوشته و انديشه های او(به زبان فرانسه) : ونسان. مونتی – 1331 – 168 صفحه

 • يادی از هدايت نويسنده مترقی و هنرمند ايران: ‌ايرج عزيز- 1330 – 31 صفحه

 • ياد بيدار:‌ پرويز داريوش – 1330 – 45 صفحه

 • درباره زندگی و آثار صادق هدايت:‌ د.س. كميسروف – ترجمه حسن قائميان – 60 صفحه – چاپ مسكو

 • نسل جوان ايران و بوف كور: دكتر محمد مقدسی – 79 صفحه

 • صبح صادق(هدايت):‌مهرداد مهرين – 192 صفحه

 • صادق هدايت – ترجمه و تحشيه داش آكل – سگ ولگرد:‌ سياوش دانش – 115 صفحه