خطاب به برادرش محمود
 پاریس 3 مه 28 (1) Via Moscou
خیابان خاقانی
خدمت جناب مستطاب اجل اکرم آقای میرزا محمود خان هدایت دام اقباله
à Téhéran
(Perse)
تصدقت گردم نمیدانم عجالتاً چه بنویسم یک دیوانگی کردم بخیر گذشت (2) بعد مفصلاً شرحش را خواهم نوشت مزاجاً سلامت هستم هر چه پول داشتم بمصرف رسانیده ام چیزی که هست یک اشتباه کاری در سفارت شده و انتظام (3) بیچاره در زحمت افتاد پریروز پیش اخوی عیسی خان (4) بودم و مزاحم ایشان هم شدم
  زیاده قربانت امضاء (5)
(1) 13 اردیبهشت 1307 (2)اشاره به خودکشی نخست صادق هدایت که قصد کرد خود را در رودخانه مارن غرق کند ولی نجات یافت. (3) آقای نصراله انتظام کارمند سفارت ایران در پاریس (4) عیسی هدایت (5) این کارت پستال صادق هدایت که او به خودکشی خود اشاره داشته بسیار معروف و مهم است چون به ندرت به این حادثه اشاره ای داشته است. (5) آلبوم داریوش هدایت

تصوير 1  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]