خانه پدری صادق هدايت

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

خانه پدری صادق هدايت

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت در پنج سالگی با لباس سفيد، همراه با خواهران، برادران و عموزاده‌هايش، در باغ پدربزرگ (نيرالملک

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

زيورالملوك هدايت، مادری كه در تمام عمر از پسرش، صادق هدايت، نگه‌داری كرد

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق در ده سالگی به همراه برادرانش عيسی (نشسته) و محمود (سمت چپ) در حياط خانه پدری

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و پدرش هدايتقلی خان (اعتضاد الملك) در خانه پدری

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: صادق، عيسي، محمود و پدرشان هدايتقلي خان هدايت (نشسته)، سال 1304

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: صادق هدايت، مزيني (از دوستان)، عيسي هدايت، دكتر محمد حسين اديب (پسر عمه) هنگام صرف غذا

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت در ابتداي مسافرت به بلژيک براي تحصيل، بروكسل، سال 1305

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و خسرو هدايت پسردايي‌اش در شهر «گان» بلژيک، 1305

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

عكس فانتزی از صادق هدايت، پاريس، 1305

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت (سمت چپ) همراه جمعی از دانشجويان، فرانسه، 1306

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت همراه دانشجويان، فرانسه، 1306

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت همراه دانشجويان، فرانسه، 1306

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت همراه دانشجويان، فرانسه، 1306

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت همراه دانشجويان، فرانسه، 1306

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش: (ايستاده از راست): مزينی، هدايت، يحيی خلوتی. پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، ونسن (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت (وسط) به همراه دوستانش، ونسن (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

ورسای (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

پاريس، 1307، اين عكس پس از خودكشی اول او، در خانه‌ عيسی هدايت گرفته شده است

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت به همراه پسرعمه‌اش دكتر محمد حسين اديب، ورسای (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت به همراه ترز، پاريس، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و صادق عظيمی، ساموآ (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

ساموآ (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

ساموآ (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستان فرانسه 1307 (از چپ نفر دوم صادق هدايت و نفر سوم دکتر تقی رضوی)

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

لوهاور (فرانسه)، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه يكي از دوستانش، فرانسه، 1307

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دكتر رحمت مصطفوی، پاريس، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه يكی از دوستانش، فرانسه، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، دوويل (فرانسه)، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه يكی از دوستانش، فرانسه، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و صادق عظيمی، اتروتا، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و صادق عظيمی، اتروتا، 1308

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، فرانسه، 1309

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، فرانسه، 1309

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

به همراه دوستانش، فرانسه، 1309

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت در جشن بالماسكه، تهران، 1309

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از چپ: صادق هدايت، حسن رضوی، بزرگ علوی و دو نفر از دوستان، اطراف تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: يان ريپكا، مجبتی مينوی، غلامحسين مين‌باشيان، بزرگ علوی، نشسته: آندره سوريوگين و صادق هدايت در منزل مجتبی مينوی، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و غلامحسين مين‌باشيان، باغ پدر صادق هدايت، 1311

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: آندره سوريوگين (درويش نقاش)، صادق هدايت، مسعود فرزاد با ويولن، نفر ششم بزرگ علوی، مجتبی مينوی، اطراف تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

يک پيک نيک دوستانه، از راست:‌آندره سوريوگين، مجتبی مينوی، غلامحسين مين‌باشيان، مسعود فرزاد، صادق هدايت، اطراف تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و مجتبی مينوی، شاه عبدالعظيم، 1312

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: محمود، خسرو و صادق هدايت، تهران، 1312

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت (اين عكس روی يك عكس ديگر چاپ شده است)

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: دكتر فريدون كشاورز، دو نفر از شخصيت‌های ادبي ازبكستان، دكتر علی اكبر سياسی رئيس دانشگاه تهران و صادق هدايت، تاشكند، 1324

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: صادق چوبک، حسن رضوی، فروغی، صادق هدايت، سيزدهم فروردين، شاه آباد، 1325

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت با دوستانش، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت با دوستانش، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت (سمت چپ)، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت با دوستانش، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: صادق هدايت، بزرگ علوی، عبدالحسين نوشين و بانو لرتا (همسر نوشين)، اطراف تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: صادق هدايت، بزرگ علوی، مسعود فرزاد، بانو لرتا، يكي از دوستان و پرتو علوی، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: پرتو علوی (نفر اول)، بانو لرتا (نفر سوم)، صادق هدايت (نفر پنجم)، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و دكتر محمد مقدم، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و صادق چوبک در ميگون، 1326

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از چپ: صادق هدايت، دكتر حسن شهيد نورائی، دكتر محمد مقدم (پشت به دوربين)، در منزل دكتر مقدم، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

روزبه پسر صادق چوبک در آغوش صادق هدايت، 1326

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت، خانه‌ يكی از دوستان، تهران، 1326

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و آندره سوريوگين، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

از راست: ايستاده دكتر تقی رضوی، حسن رضوی، نشسته: خانم فرد رضوی، صادق هدايت و آقای بلالی، منزل حسن رضوی، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت و عبدالحسين نوشين، تهران، 1326

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

سال‌های آخر اقامت در تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

چهره‌ صادق هدايت، عكس از داريوش سياسی، تهران

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت، عكس از امير پاكروان

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

تهران، فرودگاه مهرآباد، 12 آذر 1329، از راست: ذبيح بهروز، صادق هدايت، خانم بهروز، فرزند آقای بهروز

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

تهران، فرودگاه مهرآباد، 12 آذر 1329، ايستاده از راست: محمود هدايت، ذبيح بهروز، عيسی هدايت، صادق هدايت، نشسته:‌هدايتقلی خان هدايت (اعتضادالملك)

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

آخرين عكس صادق هدايت، 1329 (او اين عكس را برای تمام خويشان خود فرستاد)

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

صادق هدايت، سه شنبه 20 فروردين 1330 در آپارتمان اجاره‌ای شماره‌ 37 مكرر، خيابان شامپيونه، پاريس. پيكر او را بعد از خودكشی با گاز، روی تخت خواب قرار داده‌اند

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

محل دفن صادق هدايت در گورستان پرلاشز، 27 فروردين 1330

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

مزار صادق هدايت پس از تدفين

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

مزار صادق هدايت پس از تدفين

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

مزار صادق هدايت (اين سنگ بعدها عوض شد)

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

سنگ كنونی مزار صادق هدايت كه در سال 1340 توسط خانواده او نصب گرديد

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

سنگ كنونی مزار صادق هدايت

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

اتاق صادق هدايت در تهران، ميز و كمد او در موزه رضا عباسی نگهداری می شود

 نمايش تصوير در اندازه واقعی

اتاق صادق هدايت در تهران، تابلو نقاشی روی ديوار توسط حسين كاظمی در 12 فروردين 1324 كشيده شده است

 نمايش تصوير در اندازه واقعی