دختر روستايی (از كلكسيون شخصی جهانگير هدايت كه برای اولين بار منتشر می‌شود)
دختر روستايی (از كلكسيون شخصی جهانگير هدايت كه برای اولين بار منتشر می‌شود)
تصوير 1  [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]