سال 1302

 • «رباعيات خيام» : كتاب مستقل

سال 1303

 • «زبان حال يك الاغ به وقت مرگ»: مجله وفا سال دوم شماره 6 صفحه 164 تا 168
 • «انسان و حيوان»: كتاب مستقل - انتشارات بروخيم

سال 1305

 • «جادوگری در ايران»: La Magie en Perse : به فرانسه در مجله فرانسوی لووال ديسيس Le Voile dIsis شماره 79 سال 31 چاپ پاريس
 • داستان «مرگ» در مجله ايرانشهر دوره چهارم شماره 11 چاپ برلن صفحه 680 تا 682

سال 1306

 • «فوايد گياهخواری»: كتاب مستقل- چاپ برلين

سال 1308

 • «زنده به گور»
 • «اسير فرانسوی»

سال 1309

 • «پروين دختر ساسان»: كتاب مستقل- كتابخانه فردوسي
 • مجموعه «زنده به گور» مشتمل بر داستانهاي:
  زنده به گور
  اسير فرانسوي
  داود گوژپشت
  مادلن
  آتش پرست
  آبجیخانم
  مرده خورها
  آب زندگي

سال 1310

 • «سايه مغول» در مجموعه انيران - مطبعه فرهومند
 • «كور و برادرش: ترجمه از آرتور شينسلر Arthur Schnitzler نويسنده اطريشي، مجله افسانه، دوره سوم، شماره 4 و 5
 • «كلاغ پير»: ترجمه از الكساندر لانژكيلاند Alexandre Lange Kielland نويسنده نروژي، مجله افسانه، دوره 3، شماره 11، صفحه 1- 5
 • «تمشك تيغ دار»: ترجمه از آنتوان چخوف روسیAnton Pavlovitch Tchekhov ، مجله افسانه، دوره 3، شماره 23، صفحه 1 -51
 • «مرداب حبشه»: ترجمه از كاستن شراو نويسنده فرانسویGaston Cherau ، مجله افسانه، دوره 3، شماره 28
 • «درد دل ميرزا يداله»: مجله افسانه، دوره 3، جزوه 28، صفحه 1- 2 كه بعدا به نام داستان محلل چاپ شد
 • «مشاور مخصوص»: ترجمه از آنتوان چخوف، مجله افسانه، سال سوم، شماره 28
 • «حكايت با نتيجه»: مجله افسانه، دوره 3، شماره 31، صفحه 2 -3
 • «شب های ورامين»: مجله افسانه، دوره سوم، شماره 32، صفحه 10 -15
 • «اوسانه: قطع جيبي» - نشريه آريان كوده
 • «جادوگریدر ايران»: ترجمه از فرانسه، مجله جهان نو، سال دوم، شماره اول، صفحه 60 -80

سال 1311

 • «اصفهان نصف جهان»: كتاب مستقل-كتابخانه خاور
 • مجموعه «سه قطره خون» مشتمل بر داستانهاي:
  سه قطره خون
  گرداب
  داش آكل
  آينه شكسته
  طلب آمرزش
  لاله
  صورتك ها
  چنگال ها
  محلل
 • «چطور ژاندارك دوشيزه اورلئان شده؟» مقدمه صادق هدايت به كتاب «دوشيزه اورلئان» اثر شيلر - ترجمه بزرگ علوی- صفحه الف تا خ

سال 1312

 • مجموعه «سايه روشن» مشتمل بر داستانهاي:
  س.گ.ل.ل
  زنیكه مردش را گم كرد
  عروسك پشت پرده
  آفرينگان
  شب هایورامين
  آخرين لبخند
  پدران آدم
 • «نيرنگستان»- كتاب مستقل
 • «مازيار»- كتاب مستقل با همكاری مجتبیمينوي
 • «علويه خانم»- كتاب مستقل

سال 1313

 • «وغ وغ ساهاب»- كتاب مستقل با همكاری مسعود فرزاد
 • «ترانه های خيام»- كتاب مستقل - مطبعه روشنايي
 • «البعثه الاسلاميه فی البلاد الافرنجيه» - كتاب مستقل
 • «شرط بندي» ترجمه از آنتوان چخوف در مجموعه گل های رنگارنگ

سال 1315

 • «بوف كور» كتاب مستقل - چاپ پلی كپی شده
 • «كارنامه اردشير پاپكان» ترجمه از متون پهلوی ضمنا شامل « زند و هومن يسن» ترجمه از متون پهلوي

سال 1318

 • «ترانه های عاميانه» - مجله موسيقي، سال اول، شماره های 6، صفحه 17 - 19. 4 و 7 صفحه 24 و 28.
 • «متل های فارسي» - مجله موسيقي، شماره 8
 • قصه های «آقاموشه»، «شنگول و منگول» - مجله موسيقي، سال اول، شماره 8
 • قصه «لچك كوچولوی قرمز» - مجله موسيقي، سال دوم، شماره 2

سال 1319

 • «چايكووسكي» - مجله موسيقي، سال دوم، شماره 3، خردادماه، صفحه 25 - 32
 • «پيرامون لغت فرس اسدي» - مجله موسيقي، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 31 - 36
 • «شيوه نوين در تحقيق ادبي» - مجله موسيقي، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 19 - 30
 • «گجسته اباليش» - ترجمه از متن پهلوي

سال 1320

 • «داستان ناز» در مجله موسيقی سال سوم شماره دوم، صفحه 38-30
 • «شيوه های نوين در شعر فارسي» در مجله سوم شماره 3، صفحه 22
 • «سنگ صبور» مجله موسيقی سال سوم، شماره 6 و 7، صفحه 18-13

سال 1321

 • مجموعه «سگ ولگرد» شامل داستانهاي
  سگ ولگرد
  دن ژوان كرج
  بن بست
  كاتيا
  تخت ابونصر
  تجلي
  تاريكخانه
  ميهن پرست
 • «شهرستانهای ايران»: ترجمه از متن پهلوي، مجله مهر، سال هشتم، شماره اول، صفحه 47 - 55، شماره دوم، صفحه 127 - 131 و شماره سوم،صفحه 168 - 175
 • داستان «آب زندگي»: انتشارات فرهنگ تهران
 • بخش هايی از «بوف كور»: مجله ايران
 • «بن بست»: چاپ فرانسه 1942 Limpasse

سال 1322

 • «علويه خانم»: كتاب مستقل
 • «گزارش گمان شكن» - ترجمه از متن پهلوي
 • «يادگار جاماسب» - ترجمه از متن پهلوي، مجله سخن، سال اول، شماره 3،صفحه 161 - 167، شماره 4 و 5،صفحه 217- 220
 • ترجمه «گورستان زنان خيانتكار»: از آرتور كريستين سن خاورشناس دانماركي، مجله سخن، سال اول، شماره 7 و 8
 • «جلو قانون»: ترجمه از فرانتس كافكا Frantz Kafka در مجله سخن، شماره 11 و 12
 • «كارنامه اردشير پاپكان» - ترجمه از متن پهلوي
 • «چگونه نويسنده نشدم» - مجله سخن

سال 1323

 • «آب زندگي» - روزنامه مردم
 • «اوراشيما» - قصه ژاپونی - ترجمه در مجله سخن، سال دوم، شماره اول، صفحه 43 - 45
 • نقد «بازرس»: اثر گوگول، ترجمه در مجله پيام نو، سال اول، صفحه 52
 • «ملا نصرالدين در بخارا»: مجله پيام نو،سال اول، شماره اول،صفحه 57
 • «زند و هومن يسن» - ترجمه از متن پهلوي
 • «ولنگاري» مجموعه داستانهاي:
  قضيه مرغ روح
  قضيه زير بته
  قضيه فرهنگستان
  قضيه دست بر قضا
  قضيه خر دجال
  قضيه نمك تركی

سال 1324

 • «حاجی آقا» - كتاب مستقل
 • نقد «خاموشی دريا»: اثر وركور - مجله سخن، سال دوم،شماره سوم،صفحه 227 - 228
 • «چند نكته درباره ويس و رامين» - مجله پيام نو،سال اول،شماره نهم،صفحه 15 - 19 و شماره 10، صفحه 18 - 26 - 31
 • «طلب آمرزش» - از كتاب سه قطره خون، مجله پيام نو، سال اول، شماره 12، صفحه 20 - 24
 • «شنگول و منگول»: مجله پيام نو،سال دوم، شماره سوم، صفحه 54 - 55
 • انتقاد بر ترجمه رساله «غفران» ابوالعلاء معري، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 9، صفحه 64
 • «فلكلر يا فرهنگ توده» - مجله سخن،‌سال دوم، شماره 3، صفحه 179 – 184 و شماره 4، صفحه 339 – 342
 • «طرح كلی برای كاوش فلكلر يك منطقه» - مجله سخن، سال دوم، شماره 4، صفحه 265- 275
 • «شغال و عرب» - ترجمه فرانتس كافكا،‌مجله سخن،‌سال دوم، شماره 5، صفحه 349
 • «آمدن شاه بهرام ورجاوند» - ترجمه از متن پهلوي، مجله سخن، سال دوم، شماره 7، صفحه 540
 • «خط پهلوی و الفبای صوتي»- مجله سخن، سال دوم، شماره 8، صفحه 616 – 760 و شماره 9، صفحه 667- 671
 • «ديوار» - ترجمه از ژان پل سارتر Jean Paul Sartre نويسنده فرانسوي، مجله سخن، سال دوم، شماره 11 و 12، صفحه 833 – 847
 • «سامپينگه» Sampingue به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران
 • لوناتيك Lunatique - «هوسباز» - به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران

سال 1325

 • «افسانه آفرينش» - چاپ پاريس، آدرين مزون نو
 • «آبجی خانم» - از مجموعه زنده به گور، مجله پيام نو، سال دوم، شماره 6، ارديبهشت 1325، صفحه 31 – 36
 • «فردا» - مجله پيام نو، سال دوم، شماره 7 و 8، صفحه 54 – 64
 • ترجمه داستان «فردا» - به زبان فرانسه در ژورنال دوتهران
 • «گراكوش شكارچي» - ترجمه از فرانتس كافكا، مجله سخن،‌سال سوم، شماره 1، صفحه 48 – 52
 • «قصه كدو» - مجله سخن، دوره سوم، شماره 4
 • «ترجمه هنر ساسانی در غرفه مدال ها» - اثر «ال مور گشترن» در مجله سخن، سال سوم، شماره 5، صفحه 318 – 382
 • «بلبل سرگشته» در مجله سخن، سال سوم، شماره 6 و 7، صفحه 432 – 443
 • مقدمه كتاب «كارخانه مطلق سازي» نوشته كارل چابك، نويسنده چك اسلواكي، با ترجمه حسن قائميان

سال 1327

 • «پيام كافكا» - مقدمه ای بر كتاب «گروه محكومين» فرانتس كافكا
 • «توپ مرواري» - كتاب مستقل

سال 1329

 • «مسخ» - اثر فرانتس كافكا، ترجمه با همكاری حسن قائميان

سال 1378

 • مجموعه «فرهنگ عاميانه مردم ايران» مشتمل بر بخش هاي:
  نيرنگستان
 • ترانه ها، متل ها، اوسانه و غيره

سال 1379

 • «انسان و حيوان» به انضمام مجله های صادق هدايت (چاپ برای بار اول)
 • «حسرتي، نگاهی و آهي» - آلبوم نفيس عكس های صادق هدايت به مناسبت نود و هشتمين سالگرد تولد صادق هدايت با ترجمه انگليسی (28 بهمن 1281)

سال 1380

 • آلبوم«از مرز انزوا» آلبوم نفيس كارت پستال های صادق هدايت - نشر چشمه ‏، نشر ديد

سال 1381

 • «36روز با صادق هدايت » نشر سالي

سال 1382

 • « نيمه پنهان سرگذشت صادق هدايت» نشر ورجاوند

سال 1383

 • « ياد هدايت 81 » مجموعه داستان های مسابقه سال 1381 صادق هدايت - نشر ورجاوند